Det är dags att införa drama på schemat!

Drama är ett estetiskt och pedagogiskt ämne som använder teaterns metoder och uttrycksformer och stärker barns och ungas förmåga till kommunikation, socialt samspel, kreativitet och reflektion. Drama bidrar till ökad motivation och fördjupat lärande.

Drama skapar förutsättningar för varierade arbetsformer. Drama bidrar till kunskapsutveckling och meningsskapande lärande i alla ämnen och på så sätt kan en dramapedagog bli en resurs för hela skolan.

Vi är nätverket för drama-/teaterlärare i högre utbildning. Vi vet vilka positiva effekter drama har för lärande, både som eget ämne och som verktyg i skolan. Vi har också tillgång till forskning som visar på detta.

Språkutvecklande
Att drama har positiva effekter på t.ex. språkutveckling är idag belagt genom forskning, men för att detta ska komma alla elever till del krävs att drama formellt blir ett eget ämne och att en nationell dramalärarutbildning skapas.

Övar kommunikation och kreativitet
Drama ger barn ett kommunikativt, estetiskt språk, en möjlighet till fysisk rörelse under skoldagen och en trygghet i att tala och agera inför publik. Därmed stärker drama bedömningskriterierna tala, lyssna och samtala i svenskämnet. Drama ger också elever möjlighet att utveckla sin kreativitet och sitt entreprenörskap genom att följa en process i olika projekt, t.ex. från idé till föreställning.

Demokrati och arbetsro
Drama har använts i utbildning sedan antiken och historiskt arbetat med demokratifrågor och konflikthantering. Dagens skola är heterogen och drama är ett ämne som till sitt innehåll fokuserar på att skapa väl fungerande grupper med arbetsro, något som idag ofta efterfrågas av lärare, elever och föräldrar.

Drama i dagens skola
I flera av grundskolans kursplaner är drama en tydlig del av innehållet. Men eftersom drama inte är ett obligatoriskt ämne och det saknas kursplaner och även en nationell dramalärarutbildning, så får många elever aldrig tillgång till denna kunskapsform. Då forskning visat att drama bidrar med många viktiga kvaliteter, både som ämne och som metod i andra ämnen, anser vi att det är hög tid att införa drama som ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Därmed behövs också en nationell dramalärarutbildning.

Idag finns nordiska och internationella organisationer som arbetar för att kunskaper om drama som ämne och som metod ska utvecklas. Drama är ett ämne i grundskolan på Island och i Australien. Drama har en tydlig plats i läroplanen i Finland och England och i högre grad i Danmark och Norge än i Sverige.

Högre utbildning är redo!
2015 fick Sverige sin första professor i drama (Stockholms universitet) och forskning om dramapedagogik har i Sverige utvecklats kraftigt de senaste åren. Kurser i drama ges på ett flertal lärosäten och vid Stockholms Universitet finns kandidat och magisterutbildning i drama/teater. Vid Örebro Universitet finns utbildning till teaterpedagog och i Göteborg en teaterlärarutbildning för gymnasiet.

Dramaämnet vid högskolor och universitet är ofta starkt kopplade till lärarutbildning, vilket ger en bra utgångsposition för införande av ämneslärarutbildning i drama. Högre utbildning är redo att utbilda pedagoger i drama!